Hoppa till huvudinnehåll
Styr- och reglerutrustning

AeroGuard Air Monitor

AeroGuard ger dig överblick över inomhusluftens kvalitet i realtid. Systemet har flera olika givare som övervakar elva specifika föroreningar och miljöfaktorer. LED-ringen hjälper dig att fokusera på den förorening som är viktigast för dig.

Funktioner
 • Övervakning av elva föroreningar och klimatfaktorer
 • Applikation och portal för visning av data
 • Sju kalibreringsinställningar inklusive anpassad kalibrering av dammgivaren

Det har aldrig varit enklare att övervaka luftkvaliteten

Med AeroGuard Air Monitor kan du övervaka inomhusluften i realtid och få varningar ifall en klimatfaktor försämras. Genom att övervaka inomhusluftens kvalitet detekterar du snabbt farliga nivåer av föroreningar och kan du omedelbart vidta åtgärder för att minimera de negativa effekterna av detta.

AeroGuard Air Monitor mäter hela elva olika föroreningar och klimatfaktorer, i endast 1 enda enhet. Den mäter partiklar (PM1, PM2,5, PM4, PM10), flyktiga aromatiska ämnen (VOC), koldioxid (CO2), temperatur, luftfuktighet, ljudnivå, atmosfäriskt tryck och inomhusluftens kvalitet (IAQ). En unik egenskap hos AeroGuard är att den förutom fabrikskalibrerade inställningar ger möjlighet att anpassa kalibreringen av dammgivaren.

Luftkontrollenheten har en kostnadsfri mobilapp (för iOS och Android) som ger en grundlig överblick över inomhusmiljön. En omfattande webbportal är tillgänglig för användare som vill få åtkomst till ännu mer uppdaterade data. På så sätt ger AeroGuard gott om ledtrådar till att undersöka och åtgärda de problem som orsakar den dåliga luftkvaliteten.

 

Lita på dina data med anpassad kalibrering

Förutom fabrikskalibrerade inställningar för allmänt damm, svetsrök och partiklar från dieselavgaser, kan du kalibrera AeroGuard för just din miljö. Detta är en unik egenskap som särskiljer AeroGuard. Partiklarna har olika vikt beroende på källan. AeroGuard identifierar mängden partiklar samt hur stora de är och omvandlar det till en förinställd vikt per kubikmeter som är anpassad för vanlig svetsrök eller vanlig dieselrök. Dessa förinställningar finns i alla AeroGuard. Om företaget utför test för att kontrollera utomhusluftens kvalitet kan AeroGuard kalibreras med stöd av dessa data för att ge ännu noggrannare avläsningar av mängden partiklar i inomhusluften.

aeroguard-measurements-sv.jpg

 

Vilka föroreningar och klimatfaktorer mäts?

 • PM1 (Partiklar ≤ 1 mikrometer)
 • PM2,5 (Partiklar ≤ 2,5 mikrometer)
 • PM4 (Partiklar ≤ 4 mikrometer)
 • PM10 (Partiklar ≤ 10 mikrometer)
 • Flyktiga organiska ämnen (VOC)
 • Koldioxid (CO2)
 • Temperatur
 • Luftfuktighet
 • Ljudnivå
 • Atmosfäriskt tryck
 • Index för inomhusluftens kvalitet (IAQ)

 

Ett verkligt mångfunktionellt system - För kontinuerlig mätning av inomhusluften

Det som särskiljer AeroGuard är det intuitiva tillvägagångssättet för övervakning av luftkvaliteten i realtid. Du får snabbt en överblick över luften du andas och har all information som krävs för att fatta väl underbyggda beslut. AeroGuard har elva givare som övervakar föroreningar och klimatfaktorer som påverkar hälsa och välmående.

Ett gränsvärde fastställs för alla värden som mäts. Du kan ändra gränsvärdena i appen eller på webbportalen till önskad nivå om så önskas. Om mätvärdet överstiger något av dessa gränsvärden kan systemet skicka en varning per e-post eller till en mobiltelefon.

 

Möjlighet att aktivera en extern enhet

Om ett gränsvärde är högre än ett förinställt värde kan AeroGuard automatiskt initiera en aktiveringssignal till ett externt system. Denna signal kan, exempelvis, aktivera ditt HVAC-system eller en ljudsignal.

Dammgivare för partiklar

aeroguard-replaceable-dust-sensor.jpg

Vår luftkontrollenhet mäter förekomst av partiklar i μg/m3. Detta kan exempelvis vara sotpartiklar från förbränning av bensin eller diesel eller svetsningsprocesser i metallbearbetningsindustrin.

En unik egenskap hos AeroGuard är att man förutom standardkalibreringarna för allmänna luftföroreningar, svetsrök och avgaser kan justera kalibreringen av dammgivaren efter omständigheterna i lokalen.

Fördelarna med den här funktionen ska inte underskattas. De allra flesta dammgivare är nämligen kalibrerade för vanligt damm. När de används i en industriell miljö såsom en svetsverkstad kan avvikelserna i mätningarna bli så stora som 2 till 4 gånger. De fabrikskalibrerade inställningarna för svetsrök ökar noggrannheten betydligt och är en bra inställning för övervakning trendlinjer och avvikelser. För högsta möjliga noggrannhet kan du kalibrera AeroGuard för att anpassa den efter din specifika miljö.

Flyktiga organiska ämnen

Flyktiga organiska ämnen är gaser som härstammar från olika slags ämnen som kan ha kortvarig och långsiktig påverkan på hälsan. Koncentrationerna av flyktiga organiska ämnen kan vara högre inomhus än utomhus. Det gäller särskilt verkstäder där man arbetar med lim, plywood eller metallbearbetningsvätskor. AeroGuard mäter den totala koncentrationen av flyktiga organiska ämnen i mg/m3.

Temperatur och luftfuktighet

Temperatur och luftfuktighet är viktiga faktorer för de anställdas välbefinnande. AeroGuard mäter temperaturen i grader Celsius och i grader Fahrenheit. Luftfuktigheten mäts i relativ fuktighet %

Koldioxid

Om koldioxidhalten i luften är för hög kan det påverka personalens omdöme och förmåga att fatta beslut. Det är alltså viktigt att hålla ett öga på detta mätvärde. AeroGuard visar dessa mätvärden i ppm.

Inomhusluftens kvalitet

Tyska miljömyndigheten (Umweltbundesamt eller UBA) har utvecklat en skala för luftkvalitet på 1 till 5. Ju lägre siffra desto bättre är luftkvaliteten. AeroGuard visar värdet i appen.

Atmosfäriskt tryck

AeroGuard visar det atmosfäriska trycket i hPa. Det kan vara en skillnad mellan lufttrycket inomhus och utomhus. Vissa människor kan vara känsliga för en sådan förändring och reagera med fysiska besvär. Men det kan också vara bra att hålla ett öga på det atmosfäriska trycket ur ekonomisk synvinkel. Om lufttrycket är lägre inomhus än utomhus kan det leda till att den varma utomhusluften sugs in i byggnaden på sommaren vilket gör att luftkonditioneringen får arbeta hårdare för att nå en behaglig inomhustemperatur, och det leder till en högre elförbrukning.

Ljudtrycksnivå

AeroGuard visar ljudtrycksnivåerna som LAeq i dB. Detta gör att du kan identifiera ljudföroreningarna och vidta åtgärder för att begränsa dem. Det ger de anställda en behagligare arbetsmiljö.

 

Gedigen konstruktion, flexibel placering

aeroguard-in-welding-workshop.jpg

AeroGuard har en elegant, svart design. Luftkontrollenheten är gediget byggd och är tillverkad av material av hög kvalitet. Den är underhållsvänlig, enkel att installera och lätt att använda.

AeroGuard Air Monitor är en kompakt mätutrustning som kan monteras på en vägg eller placeras på ett underlag. För mer flexibilitet kan du placera luftkontrollenheten på ett stativ och göra mätningar på olika platser i verkstaden. Om du vill mäta på olika platser under en längre tidsperiod, kan du göra så att flera AeroGuard Air Monitors blir synliga i AeroGuard Appen eller webbportalen.

 

Designad med fokus på hållbarhet

AeroGuard är konstruerad med fokus på hållbarhet. Luftkontrollenhetens hus är tillverkat av 46 % återvunnen postkonsumentplast. Dessutom är för packningen helt fri från plast.

 

Fjärrstyr enheten. När som helst.

Övervaka (arbets)miljön med den kostnadsfria appen för iOS eller Android, eller gå in mer på djupet via webbportalen. Mätvärdena visas i översiktliga och färgrika tabeller för enkel tolkning.

Kostnadsfri mobilapp

AeroGuard_Product_Mobile_Laptop.jpg

AeroGuard-appen är utformad för att visa information om inomhusluften i realtid. Appen samlar in data från alla givare så att du enkelt kan kontrollera luftkvaliteten inomhus från mobilen eller surfplattan. I appen finns alla samlade data och du kan läsa den när du vill, och samla den över olika tidsperioder. Det är endast ett begränsat antal personer som kan ta del av informationen. Appen finns för iOS och för Android.

Kraftfull webbportal

Förutom att använda AeroGuard-appen kan AeroGuard-enheten också övervakas via en dedikerad webbportal. Webbportalen är lätt att nå via vanliga webbläsare på datorer eller mobila enheter. Den webbaserade plattformen innehåller samma uttömmande information som appen, med obegränsad tillgång till en komplett sammanställning av historiken, för att sätta inomhusluftens kvalitet i ett sammanhang.

Via webbportalen kan du ladda upp en planlösning över fabriken och dela in den i olika zoner. Luftövervakarna i varje zon kan visa inomhusluftens kvalitet i realtid. För större företag, eller för företag med skiftarbete, är webbportalen perfekt eftersom den ger fler användare tillgång till informationen. Dessutom har webbportalen avancerade funktioner, såsom möjligheten att kontrollera dammgivarens förväntade livslängd.

MyPlymovent.com

AeroGuard kan länkas till MyPlymovent.com-portalen. Denna portal ger åtkomst till all värdefull Plymovent-data på en plats där du kan läsa eller analysera den. Via denna portal kan du exempelvis nå Extranet, eller andra Plymovent-system såsom ControlPro Connect.

 

Den är användbar för olika slags applikationer

AeroGuard-in-FireStation_0.jpg

AeroGuard ger värdefull information tillsammans med det befintliga filtersystemet. Informationen omfattar mätningar av föroreningar och klimatfaktorer såsom partiklar (PM1, PM2,5, PM4, PM10), flyktiga aromatiska ämnen (VOC), koldioxid (CO2), temperatur, luftfuktighet, ljudnivå, atmosfäriskt tryck och inomhusluftens kvalitet (IAQ).

Avläsning av inomhusluftens kvalitet är en viktig del av underhållet av anläggningen i stort, och ett HVAC-system i synnerhet. Detta hjälper dig att säkerställa att luftkvaliteten stämmer överens med bestämmelserna i olika miljöer såsom garage, brandstationer, metallverkstäder, tillverkningsanläggningar och laboratorier. Föroreningarna inomhus kan spridas från verkstaden eller garaget via dörrar, trapphus och hisschakt till kontoren i samma byggnad. AeroGuard Air Monitor kan tydliggöra detta ännu bättre.

AeroGuard är särskilt viktig i industriella produktionsmiljöer, samt inomhus i anläggningar där man använder fordon med förbränningsmotorer.

 

LED-ring och kvalitetsnivåer

Tack vare den iögonenfallande 360° LED-ringen kan du koncentrera dig på den förorening som är viktigast i din anläggning. Efter en enkel inställning (t.ex. under installationen) kan du läsa av mätvärdena genom att hålla ett öga på LED-ringen på AeroGuard. Den ger dig en snabb och enkel överblick över luftkvaliteten.

 • Grön (Bra): När LED-ringen är grön visar det att luftkvaliteten är inom acceptabla gränser. Det betyder normalt att koncentrationen av föroreningar är låg och att luften är säker att andas.
 • Gul (Måttlig): En gul LED-ring betyder att luftkvaliteten är aningen försämrad. Även om det kanske inte är skadligt för de flesta människor kan de som är känsliga för luftföroreningar vilja ta försiktighetsåtgärder.
 • Röd (Ohälsosam): En röd LED-ring antyder att luftkvaliteten har försämrats och att den börjar nå en nivå som är ohälsosam. Det betyder att man ska undvika långvarig exponering, det gäller i synnerhet äldre personer och personer med luftvägsbesvär.

 

Egenskaper

 • Övervakning av elva föroreningar och klimatfaktorer
 • LED-ringen visar statusen för de viktigaste mätvärdena på ett översiktligt sätt
 • Anpassad kalibrering av dammgivaren
 • Visning av data i realtid och historiska data
 • Fabriksplan med (anpassade) luftkvalitetsvarningar
 • Historiska data sparas en månad i den kostnadsfria appen
 • I webbportalen finns alla historiska data kvar

 

Fördelar

 • Information till stöd för åtgärder
 • Få varningar
 • Tillgång för flera användare

 

Hittade inte det du letade efter?

Våra experter kommer att vara glada att hjälpa dig hitta en lösning för din unika situation! Klicka här för att komma i kontakt med dem.

Tekniska specifikationer

Dimensioner
Bredd och djup
130,8 mm 
Höjd
215,3 mm
Vikt
0,9 kg
Ingångar
USB-C strömförsörjning och Ethernet
Utgångar
2x reläutgångar (30V, 2A)
Mobilapplikation
Gratis att använda, Begränsade historiska data, iOS och Android
Webbportal
Obegränsade historiska data, Avancerade inställningar och integration med MyPlymovent
Konnektivitet
Trådlös

Bluetooth 5.2, WiFi 2.4 GHz

Fast

Ethernet (RJ45)

Omgivande förutsättningar

Användning
Lämplig för användning utomhus

Nej

Temperatur

-10 till 40 °C

Relativ fuktighet

Max. 90 %

Leveransomfattning

Leveransomfattning
AeroGuard levereras med

AeroGuard Dust Sensor, AeroGuard Wall Mount, Regional Power Adapter och App.

Logistikdata

Förpackning
Mått

0,4 x 0,3 x 0,2 m

Vikt

2 kg

en

AeroGuard Brochure EN

Broschyr
en

AeroGuard Product Data Sheet EN

Produktblad
ce-mark-yellow.png

AeroGuard överensstämmer med villkoren i följande direktiv:

 • 2014/53/EU Radioutrustning
 • 2015/863 RoHS-direktivet

Och överensstämmer med följande harmoniserade standarder och/eller andra sådana normativa dokument + tillägg:

 • EN 300 328 v2.2.2
 • EN 301 489-1 V2.2.3
 • EN 301 489-17 V3.2.4
 • EN 62311:2020
 • IEC 61010-1 Utgåva 3
fcc-logo.jpg

AeroGuard uppfyller gränserna för en digital enhet klass B, enligt Del 15 av FCC:s bestämmelser.

ised-logo.jpg

AeroGuard är en digital apparat av klass B och uppfyller kanadensiska ICES-003.

AeroGuard uppfyller specifikationernas bestämmelser:

 • RSS-102 Issue 5
 • RSS-210 Edition 9
 • RSS-247 3
ukca-logo.jpg

AeroGuard överensstämmer med villkoren i följande direktiv:

 • Radio Equipment Regulations 2017
 • 2015/863 RoHS-direktivet

Och överensstämmer med följande harmoniserade standarder och/eller andra sådana, eventuella normativa dokument + tillägg:

 • EN 300 328 v2.2.2
 • EN 301 489-1 V2.2.3
 • EN 301 489-17 V3.2.4
 • EN 62311:2020
 • IEC 61010-1 Utgåva 3
acma-rsm-logo.jpg

AeroGuard överensstämmer med:

 • Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021 (ändrad 2023)
  Schedule 5 Part 15 - Short Range Equipment Standard
  AS/NZS 4268:2017 + A1:2021
  EN 300 328 V2.2.2
 • Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) Standard 2017
  EN 55032:2015 Class B
 • Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021 (ändrad 2023)
  Schedule 4 Part 2 - EME Standard
  RPS S-1, ARPANSA
  EN IEC 62311:2020
nbtc-logo.jpg

Certifieringen av AeroGuard är under behandling av NBTC.

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är