Hoppa till huvudinnehåll

Underhåll Avskiljning av oljedimma

Hero_Maintenance_OilMist-3840x964.png

Fördelar med underhåll

Regelbundet underhåll är mycket viktigt för att systemen för avskiljning av oljedimma ska fungera optimalt. God skötsel och underhåll bidrar också till att förhindra problem såsom minskat luftflöde och igensatta filter, vilket kan resultera i systemfel och osäkra arbetsförhållanden.

Fördelar med underhåll

 • Ökad säkerhet
 • Färre och kortare driftavbrott
 • Lägre långsiktiga kostnader 
 • Lägre sjukfrånvaro

Checklista underhåll

Det underhållsarbete som beskrivs till höger bör utföras var 6 månad, även om underhållsintervallet kan variera beroende på rådande drifts- och omgivningsförhållanden. För detaljerade instruktioner, se produktens manual.

Gör aldrig avkall på säkerheten. Du ska alltid använda en skyddsmask och skyddshandskar vid underhåll. Följande underhåll kan utföras av användaren.

Regelbundet underhåll är avgörande för att systemet för avskiljning av oljedimma ska fungera effektivt med minimala problem. För att säkerställa detta måste man utföra några enkla underhållsaktiviteter på produkten. Detta avsnitt beskriver det periodiska underhåll som måste utföras.

Periodiskt underhåll

 1. Kontrollera alla filter på skador. Byt vid behov.
 2. Rengör HydroFilter; se avsnittet om filterrengöring på denna sida.
 3. Rengör förfiltret av aluminium; se avsnittet om filterrengöring på denna sida.
 4. Rengör insidan av luftintagsmodulen.
 5. Kontrollera luftrörens anslutningar inuti filtermodulerna. Reparera vid behov.
 6. Genomför en allmän mekanisk kontroll av huset, inklusive tätningen.

Oljebehållare

Det är viktigt att utföra underhållet på oljebehållaren eftersom det förhindrar riskfyllda situationer. I det här avsnittet beskriver vi de försiktighetsåtgärder som måste vidtas innan behållaren töms.

Gör så här för att tömma oljebehållaren

 • Använd skyddsmask och skyddshandskar.
 • Ta bort oljebehållaren och stäng den med det medföljande locket.
 • Se till att det inte spills olja från filterenheten på golvet.
 • Töm behållaren och sätt tillbaka den.

Filterrengöring

Det är viktigt att rengöra filtren för att säkerställa att de håller länge och för att förhindra kontamination. Detta avsnitt beskriver rengöringen av systemets HydroFilter och mesh-filter av aluminium. Vi rekommenderar att rengöra dessa filter var sjätte månad.

Gör så här för att rengöra filtret

 • Öppna dörren till den nedre filtermodulen.
 • Ta bort mesh-filtret och HydroFilter.
 • Rengör filtren med industriella rengöringsmedel, t.ex. Plymovent EFC
 • Installera filtren i omvänd ordning och stäng filtermodulen.

Filterbyte

Filtren är en grundläggande del av utrustningen för oljedimma och det är viktigt att byta dem för att systemet ska fungera optimalt. Det finns separata tryckmätare på varje filtermodul som anger när filtren måste bytas ut. Det här avsnittet beskriver vilka typer av filter som finns, och när de måste bytas ut.

Observera: De underhållsintervall som anges kan variera beroende på förhållandena vid drift. Vi rekommenderar att noggrant inspektera hela utrustningen en gång om året, förutom det periodiska underhållet. Ge leverantören i uppdrag att utföra detta.

Gör så här för att rengöra filtret

 • Använd skyddsmask och skyddshandskar.
 • Stäng av det anslutna eller integrerade avskiljningssystemet innan filtret byts ut.
 • Öppna filtermodulens dörr.
 • Dra i remmarna för att lossa filtret.
 • Ta bort filtret och bortförskaffa det enligt lokala eller nationella regler.
 • Rengör insidan av filterhuset.
 • Installera ett nytt filter skjut in remstavarna för att låsa det på plats.
 • Stäng och lås dörren.

Kontakta oss

För mer information om hur du underhåller Plymovents system för avskiljning av oljedimma, eller för att schemalägga underhåll, kontakta vår tekniska support. Våra erfarna rådgivare kommer att samarbeta med dig för att hitta bästa möjliga lösning för arbetsplatsen.

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är