ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาน ีด ับเพล ิงน ิวยอร ์ กเพ ิ ่ม ระบบกำ จ ัดไอเส ียส ำ หร ับยานยนต ์ เพ ื ่อส ุขภาพของ น ักด ับเพล ิงและเจ ้ าหน ้ าท ี ่ฉ ุกเฉ ิน

north_tonawanda_fire_department_hero-banner-fire-truck-with-exhaust-extraction-hose-and-magnetic-grabber

สถานีดับเพลิง North Tonawanda เป็นสถานีแบบผสมผสานมากว่า 101 ปี ประกอบด้วยนักดับเพลิงอาชีพ 38 คนและอาสาสมัครดับเพลิง 60 คน, สถานีดับเพลิง North Tonawanda ครอบคลุมขอบเขต 10 ตารางไมล์ของแม่น้ำ Niagra และคลอง Erie

  • ประชากรที่ให้บริการ: 32,000 คนจากบ้าน 10,000 หลัง
  • สถานี: เครื่องบิน 1 ลำ , เครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง, รถช่วยเหลือขนาดเล็ก 1 คัน, รถปฏิบัติการ 1 คัน, เรือเป่าลม
  • ทีมพิเศษ: ทีมตรวจสอบไฟไหม้,ทีมเกี่ยวกับวัสดุที่เป็นอันตราย,ที มช่วยเหลือทางเทคนิค,ทีมกู้ภัยดำ น้ำ และ ทีม swiftwater

ความท้าทาย

ก่อนการติดตั้งระบบกำ จัดไอเสียสำ หรับยานยนต์ของ Plymovent, สถานีดับเพลิง North Tonawanda ในนิวยอร์กใช้ ระบบกำ จัดไอเสียจากผู้ผลิตรายอื่น ตามคำ บอกเล่าของหัวหน้า จอห์น แลเฟิ่ม , ระบบก่อนหน้านี้มีข้อบกพร่องในการ ออกแบบ,และรั้งอุปกรณ์ไว้, ทำ ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย และ ไม่สามารถใช้งานได้ การมีระบบที่ใช้ไม่ได้ผลนี้ในสถานี, ก่อให้ เกิดความเสียหายมากกว่าผลดีทั้งต่อรถดับเพลิงและสถานี “คุณ สามารถมองเห็นเขม่าบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขณะทำ ความ สะอาดสถานี,” หัวหน้าแลเฟิ่ม กล่าวว่า “ มันคือสัญญาณเตือนภัย และเราต้องทำ อะไรซักอย่าง “


นี่คือสิ่งจำ เป็นที่ต้องทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ที่องค์การ อนามัยโลกได้ตีพิมพ์แถลงข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ระบุว่าไอเสียจาก เครื่องยนต์ดีเซลจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์,เพิ่มความเสี่ยง ของโรคมะเร็งปอด

วิธีแก้ปัญหา

เทคโนโลยีขั้นสูงจาก Plymovent ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของ มันที่มีต่อสถานีดับเพลิง North Tonawanda ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกสถานีได้ทำ การติดตั้ง ระบบ Magnetic Grabber®ของ Plymovent ที่สอดคล้องกับหลัก เกณฑ์ตามกฎหมาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศของสถานีดับ เพลิงและลดสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งในอากาศ, สร้างสภาพ แวดล้อมการทำ งานที่มีสุขภาพดีสำ หรับทุกคน

ปัจจุบันแต่ละสถานีมีท่อแขวนอย่างน้อยสองท่อเพื่อสำ รองที่จัด เก็บอุปกรณ์และที่สำ นักงานใหญ่ได้ทำ การติดตั้งตั้งท่อแขวน จำ นวนสี่ท่อ นอกจากนี้,ห้องช่างก็ได้ทำ การติดตั้งระบบระบบ Magnetic Grabber®เพื่อให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงทุกช นิด การทำ งานร่วมกันของระบบติดตามและระบบรางในสถานี ช่วยลดการแพร่กระจายของควันไอเสียที่เป็นอันตราย ระบบกำ จัดไอเสียจากแหล่งต้นกำ เนิดของ Plymovent ทำ การติด ตั้งพร้อมกับด้ามจับปลดล็อคการเชื่อมต่อปลอดภัย, เพื่อให้มั่นใจ ในการตัดการเชื่อมต่อกับระบบได้อย่างปลอดภัยในกรณีที่จำ เป็น

ภายในแต่ละสถานียังประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่เป็นระบบ อัตโนมัติอย่างครบครัน, พัดลมและกล่องควบคุมผ่านการรับรอง ตามมาตรฐาน ULและ AMCA, ที่ผลิตโดย Plymovent, ซึ่งทำ ให้ ระบบไอเสียดำ เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รับประกันและบริการอย่างเต็มรูปแบบโดย Air Cleaning Systems, Inc., ตัวแทนจำ หน่ายในพื้นที่ของ Plymovent สำ หรับสถานีดับเพลิง North Tonawanda

ประโยชน์หลัก

  • สุขภาพ ลดการสัมผัสกับไอเสียอันตรายของดีเซล
  • สภาพแวดล้อมการทำ งานที่สะอาดขึ้น ปริมาณเขม่าสะสมใน อุปกรณ์ดับเพลิงและในสถานีลดลงอย่างมาก
  • ประหยัดเงิน ลดการลงทุนในอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการ อากาศและการใช้พลังงานทั้งหมด
  • ใช้งานง่าย การเชื่อมต่อการใช้งานระบบทำ ได้จากตำ แหน่ง คงที่และควบคุมการปล่อยอัตโนมัติ
  • สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ผ่านการรับรองตาม มาตรฐาน UL และ AMCA
  • ความปลอดภัย คุณสมบัติตามโครงสร้างเข้ากันได้กับอุปกรณ์ ดับเพลิงอื่น ๆ

คำ ชมเชย

“จากประสบการณ์ของเรา, ผลิตภัณฑ์,และผู้ทำ การติดตั้งบริษัท Air Cleaning Systems, Inc ,ไม่มีอะไรนอกจากคำ ว่าน่าเอาเป็น แบบอย่าง การติดตั้งทำ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริการ ได้ตามความคาดหวังของเราและมีบุคคลากรพร้อมเสมอที่จะแก้ ปัญหาเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นได้ ผลิตภัณฑ์มีความคงทน,โดย เฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพอากาศที่เลวร้ายทางตะวันตกของนคร นิวยอร์ก, ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ตามกาลเวลาและสภาวะอากาศ”

อ้างจากคำ กล่าวของ จอห์น แลเฟิ่ม หัวหน้าหน่วยดับเพลิงของสถานีดับ เพลิง North Tonawanda

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(รวมระหว่าง 5 สถานี)

สินค้า

ระบบราง

รางตรง (STR)

2

พัดลม

TEV 60Hz

4

พัดลม

FUA

1

ท่อม้วนและท่อแขวน

ท่อม้วนทำงานด้วยสปริง (SER)

1

หัวฉีด/ดูด

Magnetic Grabber®

11

North Tonawanda Fire Department

"เราสามารถเห็นได้จากการทำ ความสะอาดประจำ วันว่าไม่มีคราบเขม่า ก่อตัวขึ้น ซึ่งทำ ให้มีสภาพแวดล้อมการทำ งานที่ดีต่อสุขภาพสำ หรับ บุคลากรทั้งหมดของเรา"

จอห์น แลเฟิ่ม
หัวหน้าหน่วยดับเพลิงของสถานีดับ เพลิง North Tonawanda

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราพร้อมช่วยคุณเราพร้อมช่วยคุณ

CTA icon sample

แกลลอรี่

หน่วยดับเพลิงของ Kassel

ขจัดควันไอเสียรถยนต์ที่สถานีดับเพลิง

การดูด/สกัดไอเสียรถยนต์สำหรับสถานีดับเพลิงสถานีดับเพลิง และสถานีบริการฉุกเฉิน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมืองมาร์ชฟิลด์

Magnetic grabber ขจัดควันจากไอเสียได้อย่างมั่นใจ

การดูด/สกัดไอเสียรถยนต์สำหรับสถานีดับเพลิงสถานีดับเพลิง และสถานีบริการฉุกเฉิน
White Springs Fire Department

สถาน ีด ับเพล ิงได ้ ถอดระบบของค ู ่แข ่งออก และทำ การยกระด ับด ้ วยการใช ้ ระบบของ PLYMOVENT

การดูด/สกัดไอเสียรถยนต์สำหรับสถานีดับเพลิงสถานีดับเพลิง และสถานีบริการฉุกเฉิน

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราสามารถช่วยคุณกรอกใบสมัครขอรับทุน AFG ได้

สมัครรับจดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อเราหากมีคำถาม

โซเชียลมีเดีย

รู้จักเรามากขึ้น

ตําแหน่งที่ใกล้ที่สุด

ที่ตั้งของเรา