ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Plymovent เป ็นผ ู ้ ให ้ การสน ับสน ุน สถาบ ันฝ ึกสอนการเช ื ่อม

the-welding-academy-building-banner

Plymovent ให้การสนับสนุน The Welding Academy ใน Peterlee (สหราชอาณาจักร) ตั้งแต่เปิดตัวในปี 2555 Welding Academy เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Infinite การเรียนรู้และการพัฒนา (ILD) และได้รับการจัดตั้งขึ้น ร่วมกับ New College Durham และ Caterpillar รถบรรทุกแบบประกบ (CAT) Plymovent Ltd มีความกระตือรือร้น สนับสนุนกิจการใหม่นี้ สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คือ ที่สำคัญเพื่อให้เยาวชนสนใจในอาชีพ

ความท้าทาย

สถาบันฝึกสอนการเชื่อมถูกสร้างขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจและให้ ความรู้แก่ คนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนช่างเชื่อมที่มี ทักษะในระดับภูมิภาค สถาบันฝึกสอนการเชื่อมเน้นการสอนส่วน ใหญ่เกี่ยวกับ การเชื่อม MIG , แต่การสอนเกี่ยวกับการเชื่อม TIG ก็ยังคงมีอย

สถาบันฝึกสอนการเชื่อมที่ เมืองปีเตอร์ลี (สหราชอาณาจักร) มี โรงปฏิบัติงานขนาด 10,000 ตารางฟุต ในโรงปฏิบ้ติงานนี้ สามารถรองรับนักเรียนได้จำ นวนยี่สิบคน พร้อมอุปกรณ์งาน เชื่อม MIG, TIG และ MMA

สถาบันแห่งเดิมวิธีการระบายอากาศตามธรรมชาติ เป็นวิธีเดียวที่ ควันที่เกิดจากการเชื่อมจะถูกสกัดออก ซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนว่า สถาบันแห่งใหม่จำ เป็น ต้องมีระบบสกัดควันที่เกิดจากการเชื่อมที่ มีคุณภาพสูง

การแก้ปัญหา

ในสถาบันฝึกสอนการเชื่อมเป็นเรื่องปกติที่ช่างเชื่อมยี่สิบคนจะ ทำ งานพร้อมกันในระหว่างการเรียน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สร้าง ควันเชื่อมจำ นวนมากมาย เพื่อการจัดหาพื้นที่การทำ งานที่ เหมาะสม สถาบันฝึกสอนการเชื่อมจึงมองหา ระบบการสกัดควัน ที่เกิดจากการเชื่อม ที่จะทำ ให้สภาพแวดล้อมการทำ งานมีความ ปลอดภัย,มีสุขอนามัยที่ดีและสะอาดสำ หรับนักเรียน

เนื่องจากสถาบันฝึกสอนการเชื่อมมีงานเชื่อมที่แตกต่างกัน ตาม สถานีงานทั่วไปในโรงปฏิบ้ติงานดังนั้นระบบการสกัด ต้องมีความ ยืดหยุ่น

การจับ,การสกัด และการกำ จัดควันเชื่อมจากแหล่งกำ เนิด เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ ดังนั้น บริษัท Plymovent จึงทำ การติดตั้งแขนสกัด ในกรณีนี้ แขนสกัด MiniMan-100 ถูก เลือกและทำ การติดตั้งใกล้กับโต๊ะปฎิบัติงาน

แขนสกัด MiniMan-100 เหมาะสำ หรับ งานเชื่อมจุด,การเจียร และขัด มีความจุสูงสุดในการสกัด -เนื่องจากทุก กลไกจะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านนอกของแขน และไม่รบกวน การไหลเวียนของอากาศ

หลังจากการติดตั้งได้มีการวัดคุณภาพอากาศ ผลลัพธ์ คือ (และยังคงเป็นอยู่) คุณภาพอากาศดีเป็นสองเท่าของระดับ ตามกฎระเบียบว่า ด้วยสุขภาพและความปลอดภัย

ประโยชน์หลัก

  • สภาพแวดล้อมการทำ งานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี
  • เป็นไปตามกฎระเบียบทางกฎหมายและการศึกษา
  • สะดวกในการใช้งานโดยนักเรียน
  • ไม่มีควันที่เกิดจากการเชื่อมในโรงปฏิบัติงาน,มีสภาวะการ มองเห็นที่ชัดเจน
  • เป็นไปตามเกณฑ์ของ Caterpillar: เมื่อนักเรียนทำ งานที่
  • Caterpillar (เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร) พวกเขาจะรู้วิธี ที่จะ ใช้อุปกรณ์การสกัดของ PLYMOVENT

คำ นิยม

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับประสิทธิภาพของแขนสกัดที่ จัดหามาโดย บริษัท PLYMOVENT ควันที่เิกิดจากการเชื่อมไม่มี เลย แม้ในขณะที่นักเรียนทั้งยี่สิบคนทำ การเชื่อมบนพื้นที่การทำ งาน พร้อมกัน ข้อดีอย่างมากคืออุปกรณ์เงียบและไม่สร้างความรำ คาญใน ระหว่างการเรียน แขนสกัดมีคุณภาพสูง และมีคุณลักษณะของมือ อาชีพซึ่งช่วยให้ภาพลักษณ์ของเราดูเป็น สถานประกอบการที่มี ประสบการณ์ที่ทันสมัย “

“การช่วยให้ความรู้เพื่อให้มีช่างเชื่อมรุ่นใหม่ที่มีทักษะสูงเป็นสิ่ง สำ คัญเพื่อตอบสนองความต้องการกำ ลังคน ในอุตสาหกรรมการ ผลิตโลหะในปัจจุบัน

กล่าวโดย Keith Corbett, ผู้อำ นวยการสถาบันการฝึกสอนการเชื่อม

รายการสินค้า

สินค้า

แขนดูด/สกัดควัน

MiniMan

16

แขนดูด/สกัดควัน

EconomyArm

1

The Welding Academy

"คุณภาพอากาศในขณะนี้ดีขึ้นเป็นสองเท่าของกฎระเบียบที่กำ หนดไว้"

กล่าวโดย Keith Corbett
ผู้อำ นวยการสถาบันการฝึกสอนการเชื่อม

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราพร้อมช่วยคุณเราพร้อมช่วยคุณ

CTA icon sample

แกลลอรี่

 แขนสกัด MiniMan-100
แขนสกัด MiniMan-100
dsc_0524.jpg
นักเรียนที่ The Welding Academy
นักเรียนที่ The Welding Academy
ตู้เชื่อมพร้อมแขนสกัด MiniMan-100
ตู้เชื่อมพร้อมแขนสกัด MiniMan-100
dsc_0522.jpg
วิทยาลัย West Coast

สภาพแวดล้อมที่สะอาดและปราศจากควันสำหรับนักเรียน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดสถาบันการศึกษา
Scholen aan Zee

โรงเรียนช่างพอใจกับโต๊ะทำงานแบบ Downdraft และ Backdraft ที่มีประสิทธิภาพ

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดสถาบันการศึกษา
Technum ROC Zeeland

ฮูดดูดควัน XL ขจัดควันจากงานเชื่อมในศูนย์ฝึกอบรม

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดสถาบันการศึกษา
CENFIM

ปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในศูนย์ฝึกอบรม

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดสถาบันการศึกษา
Furness College

โต ๊ ะด ูดคว ันเช ื ่อมท ี ่ปลอดภ ัยต ่อส ิ ่ง แวดล ้ อมและน ักเร ียน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดสถาบันการศึกษา
Lavoisier

การดูด/สกัดก๊าซไอเสียในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

การดูด/สกัดไอเสียรถยนต์สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์

เรายินดีที่จะช่วยเหลือ!

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้เพื่อรับคำตอบสำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับอากาศที่สะอาด

สมัครรับจดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อเราหากมีคำถาม

โซเชียลมีเดีย

รู้จักเรามากขึ้น

ตําแหน่งที่ใกล้ที่สุด

ที่ตั้งของเรา