Hoppa till huvudinnehåll
car service facility

Risker till följd av dieselångor förebyggs ännu otillräckligt

Utsugning av fordonsavgaser 17 okt 2017 Hälsorisker

Arbetsplatser såsom bilverkstäder, bussdepåer, färjor och lagerlokaler är ofta starkt förorenade till följd av dieselmotorer i fordon. Motorerna producerar giftiga gaser och partiklar som kan leda till allvarliga hälsorisker och juridisk ansvarighet. Fastän det är väl känt att dessa dieselångor är giftiga och att skyddsåtgärder bör vidtas, sker detta inte alltid.

Nyligen underströks detta kraftigt i en artikel i den engelska tidningen The Guardian, med rubriken "Stigande juridiska klagomål i Storbritannien över exponering för giftiga dieselångor på arbetet".

"Det är som asbest på 1930-talet"

Artikeln publicerades i samband med en anklagelse från en anställd hos Royal Mail. Denna arbetade vid en huvuddepå där han säger att han dagligen utsattes för föroreningar från dieselavgas, åtta timmar varje skift. Han säger att exponeringen gjorde att han utvecklade astma och överlägger medicinska bevis för sitt påstående.

Denna juridiska fordran är inget undantag enligt Dan Shears, Health and Safety Director vid fackföreningen GMB. Han säger: "Vi förmodar starkt att det här är ett allvarligt problem. Det kan finnas massor med människor som onödigt har gått till en tidig död, som kan ha utsatts för industriell exponering. Vi kan säga att diesel nu har kommit på samma plats som asbest på 1930-talet." Även Unite, Storbritanniens största fackförbund, hävdade att utsättning för dieselångor är en tickande tidbomb.

Vad är dieselångor?

Dieselmotorns utsläppta avgaser (vanligen kallade “dieselångor”) är en blandning av gaser, ångor flytande aerosoler och partiklar av olika substanser. Dessa förbränningsprodukter omfattar:

 • kol (sot)
 • kväve
 • vatten
 • kolmonoxid
 • aldehyder
 • oxider av kväve
 • oxider av svavel
 • polycykliska aromatiska kolväten

Halten av kolpartiklar eller sot varierar från 60 % till 80 %, beroende på det använda bränslet och typen av motor. De flesta av föroreningarna är adsorberade på kolpartiklarna. Bensinmotorer producerar mer kolmonoxid, men mycket mindre sot än dieselmotorer.

Mängd och sammansättning

Mängden och sammansättningen av dieselångor vid din arbetsplats kan variera beroende på:

 • kvaliteten på det använda dieselbränslet
 • kvaliteten på det använda dieselbränslet
 • hur väl avstämd motorn är
 • bränslepumpens inställning
 • motorns arbetsbelastning
 • motorns temperatur
 • huruvida motorn har fått regelbundet underhåll

Hälsorisker

Inandning av dieselångor kan skada din hälsa och utsättning för ångorna kan orsaka irritation av ögon och andningsvägar. Dessa följder är vanligen kortvariga och bör upphöra när du är undan från exponeringskällan. Långvarig utsättning för dieselångor, särskilt i form av blå eller svart rök, kan dock leda till hostanfall, tryck på bröstet och andfåddhet. Det verkar finnas bevis att upprepad exponering för dieselångor över en period på ca. 20 år kan öka risken för lungcancer. Utsättning för avgaser från bensinmotorer medför inte samma risk.

Åtgärder att vidta

För att förebygga dessa risker bör en arbetsgivare vidta åtgärder. De flesta säkerhets- och hälsomyndigheter över hela världen utger riktlinjer för hur personal ska skyddas som arbetar på platser med mycket dieselånga. Det brittiska HSE (Health and Safety Executive) rekommenderar t.ex. starkt en kombination av olika specifika kontrollåtgärder, såsom:

Vid sidan av de beskrivna kontrollåtgärderna bör en arbetsgivare också
se till att:

 • alla tekniska kontrollsystem får ordentligt underhåll och kontrolleras regelbundet
 • exponering för dieselångor i tillämpliga fall övervakas
 • personalen förses med tillräcklig information om riskerna vid exponering för dieselångor
 • personalen får instruktioner och träning i säkert bruk av befintliga kontrollsystem och den personliga skyddsutrustning som används.

 

Source: The Guardian “UK legal claims grow over exposure at work to toxic diesel fumes” (16 September 2017).

Var detta till någon hjälp?
CAPTCHA

Behövs hjälp?

VI FINNS HÄR FÖR DIG

CTA icon sample

Frågor efter att ha läst artikeln?

Vi hjälper gärna till!

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är