Hoppa till huvudinnehåll
icon_Automotive.svg

Bilindustri

Hero_Automotive-3840x964.png

Minska luftföroreningarna på arbetsplatsen

Håll exponeringen för luftföroreningar på arbetsplatsen inom fastställda gränsvärden

Håll exponeringen för svets- och skärrök på arbetsplatsen inom fastställda gränsvärden

icons_Reduce Ilness.svg

Minska risken för sjukdom

Det är mycket viktigt att skydda dig själv och dina kollegor mot höga koncentrationer av hälsofarlig svetsrök. Genom att sörja för ren luft på arbetsplatsen säkerställer du en säkrare arbetsmiljö.

icons__Extraction.svg

Minska föroreningarna

Svetsrök kan påverka utrustningen i anläggningen negativt och leda till driftavbrott och ökade rengöringskostnader. Dessa bieffekter kan begränsas genom att installera ett effektivt utsugningssystem.

icons_Compliance.svg

Följ lagar och regler

Exponeringen för svetsrök i arbetsmiljön får aldrig överstiga de fastställda gränsvärdena, inte ens korta stunder. Du måste ta hänsyn till följande.

Lösningar för att minska exponering för svetsrök

Bilindustrin är globalt en av näringslivets största och viktigaste sektorer.

Kraven på fordonsindustrin är högre än någonsin. Fordonen bedöms exempelvis efter allt strängare och mer detaljerade krav, från vikt till säkerhet till hållbarhet. Producenter och leverantörer av fordon måste svara mot ökade behov inom fabriksanläggningarna för att nå en säkrare, hälsosammare och mer användarvänlig arbetsplats.

För att garantera din personal en angenäm arbetsplats och uppfylla normerna för bilindustrin, måste du behärska utsläppet av ånga, (olje)dimma och rök efter svetsning. Vi erbjuder diverse lösningar som håller koncentrationen av rök efter svetsning och laserskärning på arbetsplatsen inom gränsvärdena, i enlighet med gällande internationella normer.

Dina fördelar

 • En säker och hälsosam arbetsplats
 • Yrkesexponering för svetsrök inom fastställda gränsvärden
 • Skydd mot riskerna med svetsrök
 • Besparingar på energi- och underhållskostnader

Tillgängliga lösningar

Vi har utvecklat en rad system för källutsugning som täcker behoven i alla slags stationer.

Vi sörjer för ren luft hos

logo20vdl2010.jpg

”Vi har fått många positiva reaktioner från våra besökare om hur den nya hallen ser ut. Man tycker att utrymmet har utnyttjats optimalt och att den är visuellt tilltalande.”

Hr. Hans Maas
Biträdande produktionschef
thyssenkrupp_ag_logo_2015r.png

”Skräddarsydda lösningar har gjort att vi har kunnat få bort både de uppstigande ångorna och partiklarna.”

Hr. Mattias Martin
Servicechef vid ThyssenKrupp
Avskiljning av skärnings- och svetsrök

Plymovent blir medlem av European Welding Association

20 jul 2021 European welding association (EWA)

European Welding Association (EWA) är en branschorganisation för tillverkare av svetsutrustning och förbrukningsartiklar, samt för nationella branschorganisationer i hela Europa.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

6-värt krom (hexavalent krom) har även upptäckts i svetsrök

4 jun 2019 Hälsorisker

Vad är 6-värt krom och hur kan man skydda sig på bästa sätt.
Ett fall nyligen, början av februari 2019, där 800 arbetstagare fick ekonomisk kompensation efter att ha utsatts för farligt 6-värt krom vid Nederlandse Spoorwegens verkstad i Tilburg (Nederlandse Spoorwegen är en avdelning i det statliga järnvägsbolaget NedTrain) har ännu en gång fokus riktats mot hur farligt detta ämne är.

Avskiljning av skärnings- och svetsrök

ControlPro Connect: vad är det och hur kan du använda det?

2 mar 2022 Produktutveckling

Plymovents ControlPro Connect är en smart onlineplattform som övervakar och hanterar Plymovents utvinningssystem, t.ex. MDB, SCS och EDS.

Underhåll

Kontrollera systemet på slitage en gång om året för att hålla det i optimalt skick.

icons_service_and_maint

Utsugningssystemen används dagligen. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar systemets alla delar regelbundet. Vi har alla reservdelar som krävs till systemet om det skulle bli ett driftstopp. Du kan också kontakta någon av Plymovents lokala representanter för mer information om ditt serviceavtal.

Håll exponeringen för oljedimma på arbetsplatsen inom fastställda gränsvärden

icons_Reduce Ilness.svg

Minska risken för sjukdom

Det är mycket viktigt att skydda dig själv och dina kollegor mot oljedimma (andningsbesvär) och att förhindra att den lägger sig på alla ytor i fabriken (ökad halkrisk). Genom att sörja för ren luft på arbetsplatsen säkerställer du en säkrare arbetsmiljö.

icons__Extraction.svg

Minska föroreningarna

Oljedimma kan påverka utrustningen i anläggningen negativt och leda till driftavbrott och ökade rengöringskostnader. Dessa bieffekter kan begränsas med ett effektivt utsugningssystem.

icons_Compliance.svg

Följ lagar och regler

Exponeringen för oljedimma i arbetsmiljön får aldrig överstiga de godtagbara gränserna, inte ens korta stunder.

Lösningar för oljedimma i bilindustrin

< p>Bilindustrin är globalt en av näringslivets största och viktigaste sektorer. Tillverkningen av redskap och komponenter för denna industri omfattar många olika metallbearbetningsprocesser, såsom fräsning, borrning, polering, gjutning, slipning, värmebehandling och kallformning. Under dessa bearbetningsprocesser används diverse oljor och emulsioner för att kyla och smörja metalldelarna. Om dessa bearbetningsvätskor blir luftburna uppstår en aerosol. Denna oljedimma orsakar hala golv och arbetsytor och kan ha negativa hälsoeffekter. Dessutom kan de små dropparna påverka den elektriska utrustningen i anläggningen.

 

Plymovent har olika lösningar för att fånga upp oljedimma i bilindustrin.

Dina fördelar

 • En säker och hälsosam arbetsplats
 • Yrkesexponering för oljedimma inom fastställda gränsvärden
 • Skydd mot riskerna med oljedimma
 • Besparingar på energi- och underhållskostnader

Tillgängliga lösningar

Vi har utvecklat en rad system för källutsugning som täcker behoven i alla slags stationer.

Vi sörjer för ren luft hos

Bulten

”Vi är mycket nöjda med Plymovents filtreringsenheter ME-42. Det faktum att de finns både som enkla och dubbla filterbankar är perfekt!”

Ralf Björklund
Produktionschef
AKS Precision Ball Europe Ltd.

”Plymovent hjälper oss att höja vår goda luftkvalitet ytterligare ett steg.”

Hr. Ian Newton
Engineering Supervisor vid AKS i Peterlee

Underhåll

Kontrollera systemet på slitage en gång om året för att hålla det i optimalt skick.

icons_service_and_maint

Utsugningssystemen används dagligen. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar systemets alla delar regelbundet. Vi har alla reservdelar som krävs till systemet om det skulle bli ett driftstopp. Du kan också kontakta någon av Plymovents lokala representanter för mer information om ditt serviceavtal.

Utsläpp av cancerogena avgaser i anläggningen är den största hälsorisken för personalen, och arbetsgivaren kan bli juridiskt ansvarig för detta

icons_Reduce Ilness.svg

Minska risken för sjukdom

Dina kollegor är de mest värdefulla tillgångarna. Skydda deras hälsa genom att säkerställa ren luft i arbetsplatsen.

icons__Extraction.svg

Minska föroreningarna

Föroreningar i anläggningen kan påverka utrustningen i anläggningen negativt och leda till driftavbrott och resultera i ökade rengöringskostnader.

icons_Compliance.svg

Följ lagar och regler

Exponeringen i arbetsmiljön får aldrig överstiga de fastställda gränsvärdena, inte ens korta stunder.

Lösningar för utsugning av avgaser i bilindustrin

Exponering för hälsofarliga fordonsavgaser i bilindustrin kan leda till allvarliga hälsoproblem för mekaniker och annan personal. Det bästa sättet att motverka exponeringen är att fånga upp avgaserna redan vid källan och att förhindra kontakten med skadliga föroreningar såsom dieselavgaser och bensen. Det måste finnas tillräcklig ventilation och förebyggande åtgärder i anläggningen.

Vi rekommenderar utsugningssystem för avgaser av hög kvalitet för att säkerställa att gränsvärdena inte överskrids i anläggningen. Plymovent erbjuder en rad olika system som fångar upp och avlägsnar dieselavgaser, vilket ger en renare och hälsosammare arbetsmiljö för personalen. Våra systemlösningar täcker alla slags tillämpningar, från befintliga till nybyggda anläggningar.

Dina fördelar

 • En säker och hälsosam arbetsmiljö
 • Det bästa sättet att fånga upp och leda undan hälsofarliga avgaser
 • Besparingar på energi- och underhållskostnader
 • Passar både befintliga och nya anläggningar

Tillgängliga lösningar

Vi har utvecklat en rad system för källutsugning som täcker behoven i alla slags stationer.

Utsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Åtgärder högre temperaturer i utsugningssystem för fordonsavgaser

1 okt 2018 Produktutveckling

Brandstationer och andra offentliga serviceverkstäder kan känna sig trygga med att Plymovents HT-slangar garanterar brandmännens och mekanikernas säkerhet, och att systemet är i gott, funktionsdugligt skick.

Utsugning av fordonsavgaserUtsugningssystem för fordonsavgaser i brandstationer

Ny dieselmotorteknik och ultrafina partiklar

11 jan 2019 Hälsorisker

Under årens lopp har moderna dieselmotorer blivit renare. Eller med andra ord: de har blivit mindre förorenande och släpper ut färre farliga ångor. Dieselmotorer släpper även ut mindre koldioxid än bensinmotorer och många dieselmotortillverkare hävdar att den största skadan från dieselavgaser har minskat.

Utsugning av fordonsavgaser

Risker till följd av dieselångor förebyggs ännu otillräckligt

17 okt 2017 Hälsorisker

Arbetsplatser såsom bilverkstäder, bussdepåer, färjor och lagerlokaler är ofta starkt förorenade till följd av dieselmotorer i fordon. Motorerna producerar giftiga gaser och partiklar som kan leda till allvarliga hälsorisker och juridisk ansvarighet. Fastän det är väl känt att dessa dieselångor är giftiga och att skyddsåtgärder bör vidtas, sker detta inte alltid.

Underhåll

Kontrollera systemet på slitage en gång om året för att hålla det i optimalt skick.

icons_service_and_maint

Utsugningssystemen används dagligen. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar systemets alla delar regelbundet. Vi har alla reservdelar som krävs till systemet om det skulle bli ett driftstopp. Du kan också kontakta någon av Plymovents lokala representanter för mer information om ditt serviceavtal.

Vi hjälper gärna till!

Kontakta våra specialister nu och få svar på alla dina frågor angående ren luft.

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Kontaktformulär

Ställ en fråga

Sociala medier

Läs om oss

Närmaste representant

Ta reda på var vi är