ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อากาศท ี ่ด ีต ่อส ุขภาพอนาม ัย ภายในห ้ องโถงแห ่งใหม

holtkamp_banner.png

HOLTKAMP STAHLKONSTRUKTIONEN GMBH - STEEL CONSTRUCTION SINCE 1988 เริ่มจากธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก, ที่ก่อตั้งโดยนายฮันส์-วิลเลียม โฮลท์แคมป์ในปี 1988, บริษัทเติบโตขึ้นในช่วงสามทศวรรษที่ ผ่านมา,และประสบความสำ เร็จท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงใน ตลาดเหล็กและการก่อสร้างอาคาร

สำ นักงานใหญ่ของ บริษัท ในเมือง Nottuln สามารถผลิต โครงสร้างเหล็กได้ในปริมาณ 2500-3000 ตันต่อปี โรงงานการ ผลิตได้รับการออกแบบตามด้านเทคนิคใหม่ล่าสุดและคำ นึงถึง ความต้องการพิเศษในการผลิตให้ได้ปริมาณมากที่สุดและ กระบวนการที่เหมาะสมตามลำ ดับ แผนกสถิติและออกแบบก็ตั้ง อยู่ที่นี่เช่นกัน โครงสร้างเหล็กของบริษัทโฮลท์แคมป์สามารถพบ ได้ในห้องโถง,รางเครนและในโครงการก่อสร้างอื่น ๆอีกมากมาย ทั่วประเทศเยอรมนีและประสบความสำ เร็จได้ด้วยการสนับสนุน จากทีมงานประกอบโครงสร้างที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีทั่ว ประเทศเยอรมนี

ความท้าทาย

เนื่องจากการก่อสร้างห้องโถงโรงงานใหม่,ซึ่งการติดตั้งระบบแก่ สถานีทำ งานแต่ละอันเท่านั้นที่จะนำ มาใช้ได้, วิธีแก้ปัญหาเกี่ยว กับควันเชื่อมแบบยืดหยุ่นจึงเหมาะสมที่จะนำ มาปรับใช้กับ กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ อนุภาคของควันเชื่อมจะถูก สกัดโดยเครื่องกรองอากาศภายในห้องโถง

 

  • ขนาดของห้องโถง: Lความยาว: 50 m, ความกว้าง: 25 m
  • วัสดุที่จะใช้เชื่อม: เหล็ก, สีดำ , มีความมันเล็กน้อย
  • วิธีการเชื่อม: MIG / MAG แรงงาน
  • ปริมาณลวดเชื่อมโดยประมาณ ณ วันสำ รวจ:​​​​​​​ 10.000 กิโลกรัม / ปี จาก 220 วันทำ งาน = 7,5 กิโลกรัม/วัน/ ช่าง เชื่อม
  • สถานีเชื่อม: 6 จำ นวน

การแก้ปัญหา

Diluter เป็นระบบกรองแบบยืนเดี่ยวภายในห้องซึ่งจะช่วยป้องกัน การสะสมของควันเชื่อมโดยการกรองมลพิษทางอากาศอย่างต่อ เนื่อง Diluter ประกอบด้วยระบบกรองส่วนกลาง, พัดลมที่อยู่ใน กล่องดูดซับเสียง, ชุดเป่าลมออกพร้อมหัวฉีดเป่าลมที่สามารถ ปรับได้, เครื่องเก็บเสียงและกล่องควบคุมที่มีตัวควบคุมความถี่ และ PLC

หน่วยกรองประกอบไปด้วยตัวดักจับประกายไฟและตลับกรอง เช่นเดียวกับระบบ RoboCleanPlus ที่มีการทำ ความสะอาด อัตโนมัติของตลับกรองโดยใช้วิธีการอัดอากาศ ระบบ Diluter จะ ทำ การผสมหรือเจือจางชั้นของควันเชื่อมอย่างต่อเนื่องด้วย อากาศที่สะอาด,ถูกกรองแล้วจากหัวฉีดเป่าอากาศออกที่เคลื่อน ย้ายได้อย่างอิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการการเจือ จาง,หัวฉีดเป่าอากาศออกแต่ละหัวสามารถปรับได้อิสระ,เพื่อ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยการจัดตำ แหน่งให้ตรง,กำ หนดเป้าหมายไป ยังชั้นควันเชื่อม


อากาศเสียจะถูกดูดโดยระบบกรอง,ถูกทำ ให้สะอาดและจากนั้นก็ จะส่งกลับไปยังห้องโถงของโรงงานผ่านหัวฉีดเป่าอากาศออก สิ่ง ตกค้างที่ถูกกรองออกมาจากควันเชื่อมจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในถัง เก็บฝุ่นที่สามารถถอดออกไปทิ้งได้ง่าย
ระบบทำ ให้ลดความต้องการใช้ระบบระบายอากาศภายนอกได้ เป็นอย่างมาก สภาวะอากาศที่มีคุณค่าจะยังคงอยู่ภายในโรง ปฏิบัติงานและด้วยวิธีนี้ก็ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานและ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์มาตรฐานที่ประกอบด้วยตัว ควบคุมและหน่วยควบคุมและตู้สวิตช์,ที่มีเครื่องแปลงความถี่ที่มี ตัวควบคุมความเร็ว,ซึ่งเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ความดันช่วยให้ ปริมาณการไหลเวียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง,ไม่ขึ้นกับระดับความ อิ่มตัวของตลับกรอง ระบบกรองใช้พลังงานในการเคลื่อนย้าย PLYMOVENT ใส่ใจในอากาศที่คุณหายใจ เรานำ เสนอ ผลิตภัณฑ์,ระบบและบริการที่จะสร้างความมั่นใจในอากาศที่สะอาดในที่ ทำ งาน,ทุกๆที่ในโลก เราเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูง ความเชี่ยวชาญของเราที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายปีและความ มุ่งมั่นอย่างแท้จริงของเราที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทำ ให้ เราสามารถนำ เสนอวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตามที่คุณต้องการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ประโยชน์หลัก อากาศที่ปริมาณเท่ากันที่จุดเริ่มต้นการใช้งานตัวกรองน้อยกว่าถึง สองเท่าจากจุดหมดอายุการใช้งานตัวกรอง หน่วยควบคุมนี้จะ ทำ ให้การไหลเวียนของอากาศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง,ประหยัดการ ใช้พลังงานได้ถึง 50% นอกจากนี้,ยังช่วยป้องกันการใช้ตัวกรอง เกินพิกัดและยืดอายุการใช้งานของตัวกรอง

เนื่องจากระบบ Diluter ไม่จำ เป็นต้องใช้ท่อใด ๆ ,ดังนั้นจึงสามารถ ติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยต้นทุนการติดตั้งที่ต่ำ ซึ่งถือเป็นวิธีการ แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดเมื่อการดูด/สกัดตามจุดและหมวกดูด/สกัด ไม่สามารถนำ มาใช้ได้ เช่น การผลิตชิ้นงานที่มีขนาด ใหญ่,กระบวนการเชื่อมที่แตกต่างกันในสถานที่ที่แตกต่างกัน, การ ขนส่งเครนหรือปัญหายุ่งยากในการติดตั้งท่อสกัด หากสภาวะ ภายในโรงปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง , Diluter ก็สามารถปรับ เปลี่ยนตำ แหน่งที่แตกต่างกันได้โดยไม่ยุ่งยากและปรับให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ประโยชน์หลัก

  • ไม่จำ เป็นต้องเดินท่อภายในห้องโถง
  • การเปลี่ยนตำ แหน่งของระบบสามารถทำ ได้โดยไม่ต้องยุ่ง ยาก
  • ประหยัดพลังงานได้ถึง 50%

คำ นิยม

„เราพึงพอใจเป็นอย่างมากกับระบบ diluter ทั้งสามตัวของเรา ระบบเป็น ไปตามที่เราคาดหวังอย่างแท้จริง“

มิสเตอร์คิวโด้ โฮลท์แคมป์ จาก Stahlkonstruktionen GmbH ให้ความ สนใจเป็นอย่างมากในระบบกรองใหม่ที่

รายการสินค้า

สินค้า

ระบบ Diluter

SCS-Diluter

3

Holtkamp

"เราพึงพอใจเป็นอย่างมากกับระบบ diluter ทั้งสามตัวของเรา ระบบเป็น ไปตามที่เราคาดหวังอย่างแท้จริง"

มิสเตอร์คิวโด้ โฮลท์แคมป์ จาก
Stahlkonstruktionen GmbH ด้วยความห่วงใย

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราพร้อมช่วยคุณเราพร้อมช่วยคุณ

CTA icon sample

แกลลอรี่

SCS-Diluter ระบบการกรองทั่วไปแบบสแตนด์อโลน
SCS-Diluter ระบบการกรองทั่วไปแบบสแตนด์อโลน
ADF

ทุกขั้นตอนลงทุนด้วยเหตุผลเพื่อพนักงานของเรา

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
VAM Drilling

ระบบดูดควันเชื่อมแบบยืดหยุ่นในโรงงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Arginta Engineering

ระบบกรองอากาศทั่วไปเพื่อความมั่นใจ ในอากาศที่สะอาดในที่ทำงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Edmolift

FlexHood ช่วยเติมเต็มความต้องการของ Edmolift

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
AJ Engineering

กรณีศึกษา AJ ENGINEERING

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Delmet

ระบบ Push-Pull: โซลูชันที่ตอบโจทย์สำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Voortman Steel Group

หมดป ัญหาการร ้ องเร ียน จากฝุ ่นคว ัน เช ื ่อมอ ีกต ่อไป

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
GP Groot

หน ่วยเคล ื ่อนท ี ่เป ็นหน ่วยท ี ่ม ีความ ย ืดหยุ ่นมากท ี ่ ุส ุด

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Müller Martini

อากาศสะอาดในตู้เชื่อมทุกตู้

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Jos van der Lubbe/Lasbedrijf Wero

ระบบหลายแขนที่ Lasbedrijf Wero

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
STV Las- en Snijtechniek

อุปกรณ์ดูดควันที่ตรงตามข้อกำหนดอันเข้มงวด

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Harsveld

เครื่องดูดควันแบบเคลื่อนย้ายได้จะให้ความยืดหยุ่น

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก

เรายินดีที่จะช่วยเหลือ!

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้เพื่อรับคำตอบสำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับอากาศที่สะอาด

สมัครรับจดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อเราหากมีคำถาม

โซเชียลมีเดีย

รู้จักเรามากขึ้น

ตําแหน่งที่ใกล้ที่สุด

ที่ตั้งของเรา