ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หน ่วยเคล ื ่อนท ี ่เป ็นหน ่วยท ี ่ม ีความ ย ืดหยุ ่นมากท ี ่ ุส ุด

gp_groot_hero-banner-office-building

GP Groot ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1917 ปัจจุบันมีการจ้างงานประมาณ 750 คน ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พวกเขาคว้าโอกาสในธุรกิจด้าน การจัดการของเสีย และอุตสาหกรรมรีไซเคิลไว้ได้ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัท GP Groot มุ่งเน้นเจาะตลาดใน 3 กลุ่มด้วยกันคือ: กลุ่ม เก็บ รวบรวมและรีไซเคิลของเสียทั่วไป, กลุ่มเชื้อเพลิงและ พลังงาน ทดแทน และกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม

ความท้าทาย

บริษัท GP Groot มีโรงปฏิบัติงานอยู่ด้านหลังของสำ นักงานใน เมืองไฮโล, ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งโรงปฏิบัติงานนี้จะมี กระบวนการเชื่อมต่าง ๆเกิดขึ้นเป็นประจำ ทุกวัน โลหะชิ้นงานที่ บริษัทGP Groot ทำ การผลิตนั้นมีหลากหลายชนิดตั้งแต่ตู้บรรจุ สินค้าของเรือขนาดใหญ่,ตู้สำ หรับบรรจุของเสียประเภทโลหะไป จนถึง ชิ้นส่วนโลหะของเครื่องขุด

ธุรกิจหลักของ บริษัท Groot GP คือ การจัดการของเสีย และ การ รีไซเคิล พวกเขาเก็บรวบรวมขยะ,รีไซเคิลและสร้างแหล่งพลังงาน ใหม่


พวกเขาต้องการวิธีแก้ปัญหาที่จะทำ การสกัดและกำ จัดควันที่เกิดจาก การเชื่อมออกจากโรงปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบใน เรื่อง ของสุขภาพและความปลอดภัยเกี่ยวกับควันที่เกิดจากการเชื่อม พวกเขาต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นเนื่องจาก กิจกรรมการ เชื่อมและชิ้นงานโลหะจะแตกต่างกันไปหลายชนิดขึ้นอยู่ กับแต่ละ โครงการที่ทำ บริษัท Pomweld, ตัวแทนจำ หน่ายที่ได้รับอนุญาต ของบริษัท Plymovent, ได้เลือกใช้หน่วยกรองเคลื่อนท

การแก้ปัญหา

ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่า บริษัท GP Groot ต้องการวิธีการแก้ปัญหาที่มี ความยืดหยุ่นในเรื่องของการสกัด ควันที่เกิดจากการเชื่อม เนื่องจาก บริษัท GP Groot ต้่องทำ งานเกี่ยวข้องกับชิ้นงานโลหะทุกประเภท ทุกขนาด ดังนั้นแขนสกัดที่ทำ การติดตั้งอยู่กับที่ -เช่นติดตั้งบนผนัง หรือบนฐานรองรับ- ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม,แหล่งสกัดต้นทางเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ใน การที่จะขจัดควันที่เกิดจากการเชื่อมให้หมดไปจากโซนการหายใจ ของช่างเชื่อมได้โดยตรง ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่พวกเขาเลือกใช้หน่วย สกัดเคลื่อนที่ แขนสกัดด้านบนจะช่วยป้องกันช่างเชื่อมได้โดยตรง, เพราะควันที่เกิดจากการเชื่อมจะถูกสกัดได้ทันที ด้วยวิธีการนี้สภาพ แวดล้อมจะคงความสะอาดอ เสมอ,เพราะควันที่เกิดจากการเชื่อมไม่มี โอกาสที่จะสะสมอยู่ในโรงปฏิบัติงาน

หน่วยสกัดเคลื่อนที่มีความยืดหยุ่นมาก ด้วย แขนสกัด UltraFlex-4, นอกจากนั้นแขนยังสามารถยืดหยุ่นได้ถึง 4 เมตร Hood ตรงบริเวณ แขนยังสามารถหมุนปรับได้ 360 องศา ซึ่งนั่นหมายถึงสามารถจัด วางตำ แหน่ง, แขนและHood ให้อยู่ในตำ ้แหน่งได้ตามที่ต้องการเพื่อ ให้มั่นใจว่าจะทำ การสกัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


นอกจากนี้หน่วยเคลื่อนที่ยังมีคุณสมบัติแบบ plug & play และใช้งาน ง่าย สะดวกต่อผู้ใช้งาน

ประโยชน์หลัก

  • ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย, ทำ ให้สามารถใช้งานหน่วยเคลื่อนที่ ได้ทุกที่ในโรงปฏิบ้ติงาน
  • แขนสกัดจะทำ การสกัดควันที่เกิดจากการเชื่อมโดยตรง, ป้องกันช่างเชื่อมจากการสูดดมสารพิษจากควันเชื่อม
  • แหล่งสกัดต้นทาง–ดังเช่นการสก้ดควันที่เกิดจากการเชื่อม ผ่านแขน –ช่วยคงความสะอาดของสภาพแวดล้อมการ ทำ งาน,เพราะควันที่เกิด จากการเชื่อมไม่มีโอกาสที่จะสะสม อยู่ในโรงปฏิบัติงาน
  • โดยรวม : ช่างเชื่อมได้รับการปกป้องและโรงปฏิบ้ติงานก็คง ความสะอาดอยู่เสมอ

คำ นิยม

“ในขณะที่การเชื่อมกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางธุรกิจของ เรา ดังนั้นเราจำ เป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่จะสามารถ กำ จัดควันจากอากาศที่อยู่ภายในโรงปฏิบัติงานของเราเพื่อให้เป็น ไปตาม, กฎระเบียบอนามัยและความปลอดภัย เราทำ ธุรกิจร่วมกับ บริษัท Pomweld เป็นเวลานานเพราะพวกเขาคือผู้่จัดหาอุปกรณ์ที่ เกี่ยวการเชื่อมให้ แก่เรา. “

“บริษัท Pomweld ได้แนะนำ หน่วยสกัดเคลื่อนที่ของ PLYMOVENT ผมต้องขอพูดว่าความยืดหยุ่นของหน่วยเคลื่อนที่ เหมาะสมมากในทาง ปฏิบัติสำ หรับกิจกรรมของเรา หน่วยเคลื่อนที่ เป็นหน่วยที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายไปรอบ ๆ และแขนสกัดด้าน บนยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะทำ การ สกัดได้ดีที่สุด เรามีความพึงพอใจมากกับ หน่วยเคลือนที่นี้, เพราะ ทำ ให้โรงปฏิบัติงานของเราสะอาด! “

กล่าวโดย Kees van Ekris บริษัท GP Groot

รายการสินค้า

สินค้า

ตัวกรองแบบเคลื่อนที่

MFD

2

แขนดูด/สกัดควัน

UltraFlex

2

logo-gp-groot-rood-rgb_van_google.jpg

"หน่วยเคลื่อนที่สามารถสกัดควันที่เกิดจากการเชื่อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพและทำ ให้อากาศภายในโรงปฏิบัติงานสะอาดอยู่เสมอ"

Kees van Ekris
บริษัท GP Groot

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราพร้อมช่วยคุณเราพร้อมช่วยคุณ

CTA icon sample

แกลลอรี่

MFD
MFD
UltraFlex
UltraFlex
gp_groot_mfd-mobile-filter-unit-next-to-blue-containter-and-employee
AJ Engineering

กรณีศึกษา AJ ENGINEERING

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
ADF

ทุกขั้นตอนลงทุนด้วยเหตุผลเพื่อพนักงานของเรา

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Holtkamp

อากาศท ี ่ด ีต ่อส ุขภาพอนาม ัย ภายในห ้ องโถงแห ่งใหม

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Hörmann

Extraction hoods ช ่วยคงความ สะอาดให ้ แก ่สภาพแวดล ้ อมในการทำงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Delmet

ระบบ Push-Pull: โซลูชันที่ตอบโจทย์สำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Edmolift

FlexHood ช่วยเติมเต็มความต้องการของ Edmolift

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
STV Las- en Snijtechniek

อุปกรณ์ดูดควันที่ตรงตามข้อกำหนดอันเข้มงวด

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
VAM Drilling

ระบบดูดควันเชื่อมแบบยืดหยุ่นในโรงงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Harsveld

เครื่องดูดควันแบบเคลื่อนย้ายได้จะให้ความยืดหยุ่น

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Voortman Steel Group

หมดป ัญหาการร ้ องเร ียน จากฝุ ่นคว ัน เช ื ่อมอ ีกต ่อไป

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Jos van der Lubbe/Lasbedrijf Wero

ระบบหลายแขนที่ Lasbedrijf Wero

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Arginta Engineering

ระบบกรองอากาศทั่วไปเพื่อความมั่นใจ ในอากาศที่สะอาดในที่ทำงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก

เรายินดีที่จะช่วยเหลือ!

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้เพื่อรับคำตอบสำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับอากาศที่สะอาด

สมัครรับจดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อเราหากมีคำถาม

โซเชียลมีเดีย

รู้จักเรามากขึ้น

ตําแหน่งที่ใกล้ที่สุด

ที่ตั้งของเรา