ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หมดป ัญหาการร ้ องเร ียน จากฝุ ่นคว ัน เช ื ่อมอ ีกต ่อไป

voortman_steel_group_hero-banner-building

Voortman Staalbouw เป็นบริษัทที่ทันสมัยมีความเชี่ยวชาญใน ด้านการก่อสร้าง,การผลิตและประกอบโครงสร้างเหล็ก, หลังคา และวัสดุบุผิวผนัง,บันไดและขั้นบันได มีพนักงานประมาณ 120 คน, ดำ เนินการโครงการเต็มรูปแบบทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วน ในการสร้างสำ นักงานหรืออาคารตามคำ สั่งซื้อของลูกค้า, งาน ออกแบบอาคาร สิ่งสำ คัญอย่างมากคือความมั่นใจในด้านความ ถูกต้องแม่นยำ ของขนาดพื้นที่ ,ประสิทธิภาพ,ความปลอดภัยและ คุณภาพ

ข้อเรียกร้อง

ในปี 2003 Voortman Staalbouw ได้ย้ายไปโรงงานแห่งใหม่ที่มี พื้นที่ ขนาด ยาว 140 เมตร x กว้าง 22 เมตร ในขั้นตอนการออกแบบ พวกเขาได้ทำ การพิจารณาที่จะซื้อระบบดูด และกรองควันเชื่อม ในมุมของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำ หนดเรื่องค่า TLV สำ หรับควันเชื่อม Voortman จึงมุ่งเน้นไปที่การกำ จัดควันเชื่อมที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ


มลพิษในโรงงานไม่ได้เกิดจากควันเชื่อมเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีฝุ่น ละอองที่เกิดจากการตัด,การเจียร, การเจาะและการเลื่อย ปริมาณ ปริมาณการเชื่อมของ Voortman ต่อปีนั้นประมาณ 45 ตัน ซึ่งเป็น ลวดเชื่อมเส้นขนาดใหญ่ รถยกฟอร์คลิฟท์ยังมีส่วนในการเพิ่มมลพิษ อีกด้วย ควันเชื่อมที่ร้อนจะลอยตัวสูงขี้น ประมาณ 4-6 เมตร ณ ระดับ นี้ควันจะก่อตัวเป็นชั้นและก่อตัวหนาขี้นในระหว่างวัน ในเวลากลางคืน เมื่ออากาศเย็นตัวลง ชั้นของควันเชื่อมจะลดระดับ ต่ำ ลง พัดลมหลังคาที่ติดตั้งในโรงงานเก่าไม่สามารถกำ จัดควันเชื่อม ทั้งหมดได้อีกต่อไป

วิธีแก้ปัญหา

เนื่องจากชิ้นงานมีขนาดใหญ่ (มากกว่า 30 เมตร) และลักษณะ งานเชื่อมที่เปลี่ยนตำ แหน่งบ่อย การขจัดควันจากแหล่งต้นกำ เนิด จึงไม่สามารถทำ ได้ ซึ่งเป็นที่ทราบอยู่ก่อนแล้ว ด้วยเหตุนี้ ระบบ การกรองทั่วไปจึงดูจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

ในกรณีนี้, โรงงานมีขนาด (140 x 22 เมตร) จึงถูกแบ่งออกเป็นสี่ ส่วน แต่ละส่วนจะติดตั้งด้วยระบบ push-pull ที่อยู่ในรูปแบบ ขนานประกอบด้วยตัวกรอง SCS สองตัว และ พัดลม FAN-120 สองตัว หน่วยกรองและพัดลมถูกติดตั้งรวมกันไว้ที่เสาหลักตาม ความยาวของโรงงาน


ความสูงของการติดตั้งระบบคือ 5 เมตร ควันเชื่อมที่ลอยสูงขึ้นจะ ถูกดักจับด้วยระบบ push-pull โดยจะผลักควันเชื่อมเข้าสู่ตะแกรง ช่องเข้า เพื่อเข้าสู่ระบบกรองและหลังจากที่ทำ การกรองแล้ว อากาศที่สะอาดก็จะถูกเป่ากลับเข้ามาในโรงงานโดยตะแกรงผลัก ด้วยจำ นวนการเปลี่ยนถ่ายอากาศ 6 ครั้งต่อชั่วโมง ซึ่งระบบก็จะ ทำ งานช่นนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

ข้อดี

  • การติดตั้งทำ ในขณะเวลาการทำ งานจริงทั้งหมด ซึ่งรับประกันการกรองของอากาศอย่างต่อเนื่อง,ดังนั้นจึง เป็นการป้องกันการสะสมของควันเชื่อม
  • การตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจ มาก
  • ช่างเชื่อมสามารถตัดสินใจได้เองว่าจะสวมหมวกกันน็อกแรง ดันหรือหมวกกันน็อกสำ หรับการเชื่อมปกติ
  • ในปี 2005 โรงงานทำ การขยายห้องโถงใหม่และจัดให้มี ระบบกรองชนิดเดียวกันน

คำ ชมเชยจากลูกค้า

“ระบบกรองทั่วไปนี้ช่วยให้มีสภาพภูมิอากาศการทำ งานที่ดี ไม่ เพียงแต่ ช่างเชื่อม,แต่สำ หรับพนักงานอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน โรงงาน ที่สะอาดก่อให้เกิดสภาพการทำ งานที่เจริญตาเจริญใจและสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท”

อ้างจากคำ กล่าวของ : มิสเตอร์แฮรี่ ไนค์แมบ,ผู้จัดการฝ่ายประกัน คุณภาพ

รายการสินค้า

สินค้า

ระบบ Push-Pull

ระบบ Push-Pull

4

ตัวกรองแบบติดตั้งอยู่กับที่

SCS

12

พัดลม

SIF

12

logo_voortman.jpg

"ที่ผ่านมาช่างเชื่อมมักจะบ่นเสมอเรื่องควันเชื่อมแต่ตอนนี้เรามีการแก้
ปัญหาที่สมบูรณ์แบบแล้ว"

มิสเตอร์แฮรี่ ไนค์แมบ
ผู้จัดการฝ่ายประกัน คุณภาพ

ต้องการความช่วยเหลือ?

เราพร้อมช่วยคุณเราพร้อมช่วยคุณ

CTA icon sample

แกลลอรี่

 ระบบกรองกลาง SCS พร้อมพัดลม SIF
ระบบกรองกลาง SCS พร้อมพัดลม SIF
 ระบบการกรองและคำแนะนำจนถึงระบบ Push-Pull
ระบบการกรองและคำแนะนำจนถึงระบบ Push-Pull
Müller Martini

อากาศสะอาดในตู้เชื่อมทุกตู้

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Delmet

ระบบ Push-Pull: โซลูชันที่ตอบโจทย์สำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Arginta Engineering

ระบบกรองอากาศทั่วไปเพื่อความมั่นใจ ในอากาศที่สะอาดในที่ทำงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
VAM Drilling

ระบบดูดควันเชื่อมแบบยืดหยุ่นในโรงงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Holtkamp

อากาศท ี ่ด ีต ่อส ุขภาพอนาม ัย ภายในห ้ องโถงแห ่งใหม

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Hörmann

Extraction hoods ช ่วยคงความ สะอาดให ้ แก ่สภาพแวดล ้ อมในการทำงาน

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
STV Las- en Snijtechniek

อุปกรณ์ดูดควันที่ตรงตามข้อกำหนดอันเข้มงวด

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
GP Groot

หน ่วยเคล ื ่อนท ี ่เป ็นหน ่วยท ี ่ม ีความ ย ืดหยุ ่นมากท ี ่ ุส ุด

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Harsveld

เครื่องดูดควันแบบเคลื่อนย้ายได้จะให้ความยืดหยุ่น

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
ADF

ทุกขั้นตอนลงทุนด้วยเหตุผลเพื่อพนักงานของเรา

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Edmolift

FlexHood ช่วยเติมเต็มความต้องการของ Edmolift

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก
Jos van der Lubbe/Lasbedrijf Wero

ระบบหลายแขนที่ Lasbedrijf Wero

การกำจัดควันจากการเชื่อมและการตัดอุตสาหกรรมหนัก

เรายินดีที่จะช่วยเหลือ!

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้เพื่อรับคำตอบสำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับอากาศที่สะอาด

สมัครรับจดหมายข่าว

ติดตามข่าวสาร

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อเราหากมีคำถาม

โซเชียลมีเดีย

รู้จักเรามากขึ้น

ตําแหน่งที่ใกล้ที่สุด

ที่ตั้งของเรา